หลักสูตรการเรียนการสอนและรายละเอียดการรับสมัคร

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ เปิดเทอมใหม่ เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม  2562  (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) มี 4 หลักสูตร​

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (หลักสูตร 2 ปี)  โครงสร้างหลักสูตร

 • เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
 • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
 • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย โดยการเรียนจะให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร ขั้นตอนการปรุงยาตั้งแต่การเก็บ การแปรรูป และการจัดเก็บสมุนไพร ซึ่งจะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


2. หลักสูตรเวชกรรมไทย (หลักสูตร 3 ปี) โครงสร้างหลักสูตร

 • เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
 • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
 • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจ วิเคราะห์ หาสาเหตุของโรค รวมทั้งวิธีการรักษารูปแบบต่างๆ ตามแนวทางของแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคมากขึ้น


3. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย (หลักสูตร 1 ปี) โครงสร้างหลักสูตร

 • เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
 • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
 • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)

หลักสูตรที่เน้นการดูแลผู้หญิงทั้งก่อนและหลังตั้งครรภ์ โดยนำเรื่องของสมุนไพรและหัตถการของศาสตร์แพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง


4. หลักสูตรการนวดไทย (หลักสูตร 2 ปี) โครงสร้างหลักสูตร

 • เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
 • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
 • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)

หลักสูตรการนวดไทย(สามพระยา) ซึ่งเป็นแบบแผนที่สืบต่อกันมากว่า 65 ปี โดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับเส้นประธาน 10 กายวิภาคศาสตร์ แนวทางการนวดรักษา และการปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญเกี่ยวกับการนวด


***ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าวัตถุดิบในการอบรมเรียนรู้ภาคปฏิบัติ, ค่าทัศนศึกษา, ค่าดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะกำหนดเป็นแต่ละภารกิจ และค่าฝึกงานในทุกสาขาวิชา นักศึกษาต้องเป็นผู้ชำระ


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มสมัครอบรม
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
 5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ค่าสมาชิกสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ 2,000 บาท ​**ชำระครั้งเดียว**) และค่าบัตรสมาชิกสมาคมฯ 100 บาท 

*เมื่อเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (ทุก 2 ปี) และส่วนลดต่างๆในการซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาคมฯ

 

Download File


​คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานของสถาบัน ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน67/1 (สะพานใหม่) เลขที่ 4-6-8 จากปากซอยเข้ามาประมาณ 50 เมตร อาคารอยู่ทางขวามือ (ตึกสีฟ้า) สำนักงานเปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์) / เวลา 09:00 - 16:00 น.
 2. ส่งเอกสารการสมัครมาที่ 4,6,8 ซ.พหลโยธิน 67/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 (ส่งเอกสารสมัครเรียน) โทรศัพท์ : 093-293-7956  , 02-552-3758

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 64 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และต้องการให้ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยขบวนการทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างทั่วถึง

หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย โดยการเรียนจะให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร ขั้นตอนการปรุงยาตั้งแต่การเก็บ การแปรรูป และการจัดเก็บสมุนไพร ซึ่งจะมีการเรียนทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตรเวชกรรมไทย (ระยเวลาเรียน 3 ปี) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจ วิเคราะห์ หาสาเหตุของโรค รวมทั้งวิธีการรักษารูปแบบต่างๆ ตามแนวทางของแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคมากขึ้น

หลักสูตรการนวดไทย (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) หลักสูตรการนวดไทย(สามพระยา) ซึ่งเป็นแบบแผนที่สืบต่อกันมากว่า 65 ปี โดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับเส้นประธาน 10 กายวิภาคศาสตร์ แนวทางการนวดรักษา และการปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญเกี่ยวกับการนวด

หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย (ระยะเวลาเรียน 1 ปี) หลักสูตรที่เน้นการดูแลผู้หญิงทั้งก่อนและหลังตั้งครรภ์ โดยนำเรื่องของสมุนไพรและหัตถการของศาสตร์แพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง