โครงสร้างหัวข้อ

  • หลักสูตรเวชกรรมไทย (หลักสูตร 3 ปี) 

    เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจ วิเคราะห์ หาสาเหตุของโรค รวมทั้งวิธีการรักษารูปแบบต่างๆ ตามแนวทางของแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคมากขึ้น

    • เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
    • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
    • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)