โครงสร้างหัวข้อ

  • หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย (หลักสูตร 1 ปี)

    หลักสูตรที่เน้นการดูแลผู้หญิงทั้งก่อนและหลังตั้งครรภ์ โดยนำเรื่องของสมุนไพรและหัตถการของศาสตร์แพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง

    • เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
    • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
    • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)