โครงสร้างหัวข้อ

  • หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (หลักสูตร 2 ปี)

    สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย โดยการเรียนจะให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร ขั้นตอนการปรุงยาตั้งแต่การเก็บ การแปรรูป และการจัดเก็บสมุนไพร ซึ่งจะมีการเรียนทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

    เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.)

    • ค่าอบรม จำนวนเงิน 15,000 บาท/เทอม
    • ชำระค่าอบรมเป็นราย/เทอม (ปีการศึกษาละ 2 /เทอม)