ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
bullet.
นักศึกษา


        นักศึกษาของสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (วัดธาตุทอง )

กรรณิการ์ หลิ่ว

 กฤชญา สุนันท์กิ่งเพชร

 กฤติกา โกสุมภ์สวรรค์

 กฤษณา กาฬภักดี

 กวินทรา พิบูลย์ราม

 กัญจน์ชญา (แก้ว ) 

 กาญจนา  เจียมเงิน

  เกษร   ทองเติม

 ขวัญใจ  วุฒิอนุสรณ์ 

 เขมิกา   ลาภาพิพัฒน์ 

 จักรพงษ์   แสงอรุณ

 จันทร์จิรา สุภาธรรมกุล

 

 ฉวีวรรณ  คมศาสตรา

 ฉัตรวิฑูรย์  สุทธิจินตามัย

 ชณิตา   ธนวัฒน์โกศล 

 

ชาธิษณ  ปูชิตภากรณ์   

 เชื้อชาติ  ชูเชื้อ

 ณรงค์ ธรรมขันธ์ 

 ณัฐวดี  ระวีสว่างวงศ์

 ดำเกิงศักดิ์  หาญพลาชัย

 ดำรัสสิริ  แซ่เตียว

 ดุสิต ศิริวัฒนานนท์ 

 ทิพวรรณ  ลออพันธ์พล

 ทิพวรรณ เครือทิพ

 ธัญญ์วรัตน์  พันธโชติ

 

 ธัญลักษณ์   วรรธนะกุลโรจน์

 นพดล  ศรีวรกุล  

 นพวรรณ   งามศรีเทพฤทธิ์

 นภัสวรรณ   โมพันธ์

 นิธิพร  เหมาะตัว

นวรัตน์  ทิพย์พรธรรม

 บัณฑิต  สวัสดี  

 บัณลักข  ถิรมงคล

 

 เบญญาภา  วโรดมวิทยา

 ประเทือง   นัยวัฒน์

 ประเสริฐ  ลัชชานนท์ 

 ปสุตา  พึ่งโพธิ์ 

 ปัญญา   เงินทอง 

  ปิยะดา  แย้มเพ็ง

 ปิยธิดา  ทินกร ณ อยุธยา  

ปุลภรณ์  อาจต้น

 เปมิกา  ถ่อมกาย 

 พ.ท.สมบุญ  สปนอก

 พงศ์ศักฎิ์   ภูมิน้ำเงิน

พรรณทิพา   ชเนศร์

พวงเพ็ญ   ตะก้อง

  พัชรนันท์   จิระวัฒนภิญโญ 

  พัชรวัลย์  ( พี่แป๊ว )  

 พิชัย  อภิชาติพันธุ์

พรทิพย์  อึงคเดชา

 

 ภพ  รักษาพุทธ

  มณเฑียร  ทรายคำ

 มนธิชา  จรัสศรี

 มนัส อยู่นาม  

 ยุรี  รัตนกู้เกียรติ

 รำไพ  ดอกไม้

 เรียม  จันพรพงษ์

 ละมูล   เลาประเสริฐสุข

 ลิลลี่    สิขันต์

 วรรชนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

 วรัฐฑิฌา  สินธิทันยา

 วราภรณ์  โพธิหิรัญ

 วราภรณ์  แสงประเสริฐ

 วราภรณ์ บุญมั่น

 วัชรินทร์   คงเจริญ

วันทิศ  บริราชวังโส

 วิลาวัลย์ เชียงราย

 วีรชัย  จุลหาญกิจ 

 

 ศ.น.พ.ดร.วิทยาสินธุ์ 

 ศิริวรรณ  นิ่มกุลรัตน์

 สมชาย คมชาญกุล

  สมพงศ์   รอดโพธิ์ทอง

 

 สัตถา ทินกร ณ อยุธยา

สายใจ ภูมิแสง

 สิทธเดชวีรากร กุลาชาติ 

 สุนันทา  เอมดวง

 สุนีรัตน์  บัวนำพร

  สุรศักดิ์  จันทรประเสริฐ 

 สุรัสวดี  วงศ์วัชรา

เสถียร จารีตเสถียร 

 แสงสุรีย์ ปลื้มใจ 

 อนงค์ภัทร์ แสงเงิน 

อภิชาดา  พิษฐานพร

 อภิเดช   คงมา

 อรัญญา มุ่งประสพสุขี

 อัจฉรา   ลีนานุพันธุ์

อัญชลี กงสัจจธรรม

 อัญณิการ์  แซ่โง้ว

 อารีรัตน์ คำแพง

 อุบล  อินทร์แสง 

 อุษา จุลขันธ์ 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง : 1325 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด : กทม รหัสไปรษณีย์ : 10110 ประเทศ : ไทย โทรศัพท์มือถือ : คุณปู 095-6607087 , คุณแป้ง 084-8801212 อีเมล์ : ayurvedicthai@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.ayurvedicthai.com/