Print bookPrint book

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

เว็บไซต์: ​สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
รายวิชา: ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
Book: ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
Printed by: บุคคลทั่วไป
Date: อังคาร, 17 กันยายน 2019, 5:09PM

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 66 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และต้องการให้ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยขบวนการทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างทั่วถึง

Ayurvedic Association of Thailand (AAT) is one of the oldest associations in the Kingdom of Thailand that preserved and transferred the art and science of Thai traditional medicines from generation to generation, established since 1952 (B.E. 2495), acknowledged by the Ministry of Interior, the Kingdom of Thailand, and our academic curriculum was accredited by the Ministry of Health, the Kingdom of Thailand. Our main philosophy is that the art and science of Thai traditional medicines shall be all embracing, non-discriminative in terms of accessibilities and availability of the knowledge and receiving treatments.


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 1. ส่งเสริม พัฒนา วิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
 2. อบรมวิชาสาขาการแพทย์แผนไทย ทั้งในประเภท เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ รวมตลอดถึงการแพทย์ทางเลือก จรรยาแพทย์ เป็นต้น
 3. แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ในวิชาการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 4. ประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 5. ทำการบรรเทาทุกข์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลกำไร
 6. ร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข องค์กรการแพทย์แผนไทย และองค์กรการแพทย์ทางเลือกอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและประชาชน
 7. การกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ประชาชน และสังคม โดยทั่วไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

วิสัยทัศน์(Vision):

          “เราจะเป็นสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทยชั้นนำในด้านการแพทย์แผนไทย”

พันธกิจ (Mission):
          บริหารสมาคมฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลิตบุคคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย ที่มีคุณภาพตามกฏหมายแพทย์แผนไทย และให้บริการการรักษาที่มีคุณภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างเท่าเทียม


เป้าหมายระยะสั้น

 • พัฒนาการบริหารด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งบดุลอยู่ในภาวะที่สมดุล
 • ศึกษาแนวทางการเพิ่มช่องทางหารายได้และปรับลดรายจ่าย เพื่อการนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาในด้านอื่นเพิ่มเติม
 • ศึกษาและวางแนวทางในด้านความเหมาะสมของที่ตั้งสมาคมฯอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และคลีนิครักษา รวมไปถึงด้านการพัฒนาด้านเภสัชกรรมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนไปสู่อนาคตของการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน โดยการใช้สื่อดิจิตัลและเครือข่ายโซเชียล
 • เพิ่มความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันแพทย์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติทางคลีนิคให้มากขึ้นสำหรับการฝึกงานด้านแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาบุคคลากรด้านแพทย์แผนไทยของสมาคมฯ

เป้าหมายระยะกลาง

 • ส่งเสริม พัฒนา วิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
 • อบรมวิชาสาขาการแพทย์แผนไทย ทั้งในประเภท เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ รวมตลอดถึงการแพทย์ทางเลือก จรรยาแพทย์ เป็นต้น
 • แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ในวิชาการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 • ประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 • ทำการบรรเทาทุกข์ แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลกำไร อย่างเป็นรูปธรรม
 • ร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข องค์กรการแพทย์แผนไทย และองค์กรการแพทย์ทางเลือกอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและประชาชน ให้มากที่สุด

เป้าหมายระยะยาว

 • พัฒนาสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ THAILAND 4.00
 • เพิ่มช่องทางการหารายได้ โดยการเพิ่มช่องทางการผลิตบุคคลากร และ การรักษาด้านแพทย์แผนไทยไปสู่จังหวัดอื่นๆ และแหล่งวัตถุดิบด้านเภสัชกรรมไทย
 • เพิ่มการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

กรรมการบริหารสมาคม

อาจารย์อนันต์ ห่อทองคำ
นายกสมาคม

พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์
อุปนายกฝ่ายบริหาร 

ดร.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ 

น.ส.ศิริพร ภิญโญสิริพันธุ์
เหรัญญิก 
นายชัยพนม หนูแก้ว
ภัณฑารักษ์ 
นายรัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล
บรรณารักษ์ 
รศ.ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์
ปฏิคม 
อาจารย์สุชาญ ชูสุวรรณ
กรรมการบริหาร 
นายภวัต ณรงค์ธนชิต
กรรมการบริหาร 
นายจิตเมตตา สุกก่ำ
กรรมการบริหาร 
นายศักดิ์ชัย บุญพรหมอ่อน
กรรมการบริหาร 

ข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

พรบ. การแพทย์แผนไทย

ใบรับรองต่างๆ

แนวทางการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

คณาจารย์

- รอข้อมูล -

เจ้าหน้าที่

- รอข้อมูล -

สินค้าของสมาคม

ปัจจุบันมีการใช้ยาหรือเครื่องสำอางกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากสารสังเคราะห์หรือเลียบแบบธรรมชาติ ดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

ดังนั้น สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย พร้อมทั้งมีคลินิกที่ตรวจรักษาคนไข้ด้วยการใช้สมุนไพรและศาสตร์แพทย์แผนไทย จึงเกิดแบรนด์ “ชีวาโกร์” (Chewagrow) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในคลินิกและจำหน่ายให้แก้บุคคลทั่วไป

ภายใต้แนวคิด "ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ปลอดภัย เข้าถึงทุกวัย" เพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร และเป็นวัตถุดิบภายในประเทศอย่างปลอดภัย


สบู่เหลวสมุนไพร ชีวาโกร์
สรรพคุณ : ทำความสะอาดผิวและบำรุงผิวให้นุ่มนวลสดใส บรรเทาอาการแพ้ ลดผด ผื่น คัน  
วิธีใช้ : เทสบู่เหลวลงบนฝ่ามือ ลูบไล้สบู่บนผิวที่เปียกให้ทั่วจนสะอาดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรใช้อาบน้ำวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น
ส่วนประกอบ : สะระแหน่ บัวบก ตำลัง แตงกวา เปลือกแตงโม
​ขนาด : 250 ml.
ครีมนวดผมสมุนไพร  ชีวาโกร์
สรรพคุณ :  ช่วยให้เส้นผมนุ่มสลวย ไม่พันกัน ดกดำเป็นเงางาม มีน้ำหนัก เหมาะสำหรับทุกสภาพผมควรใช้เป็นประจำคู่กับแชมพูสมุนไพร
วิธีใช้ : หลังสระผมด้วยแชมพู ชโลมด้วยครีมนวดผมให้ทั่วเส้นผม แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า
ส่วนประกอบ : ขิง บอระเพ็ด อัญชัน เทียนกิ่ง มะคำดีควาย กระเม็ง
​​ขนาด : 250 ml.
แชมพูสมุนไพร ชีวาโกร์
สรรพคุณ : ช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงและดกดำ มีน้ำหนัก ไม่แตกปลาย  ลดการหลุดร่วงของเส้นผม
วิธีใช้ : ชโลมแชมพูบนผมเปียก แล้วสระผม ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบ : ขิง บอระเพ็ด อัญชัน เทียนกิ่ง มะคำดีควาย กระเม็ง
​​ขนาด : 250 ml.
สบู่ดับกลิ่นกาย ชีวาโกร์
สรรพคุณ : ช่วยระงับกลิ่นกาย
วิธีใช้ : ใช้มือที่เปียกน้ำถูสบู่ให้เกิดฟอง แล้วนำฟองนุ่มที่ได้มาถูตัวให้ทั่วจนสะอาดล้างตามด้วยน้ำสะอาด และ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรใช้อาบน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
ส่วนประกอบ : ดอกบุนนาค สำมะงา
​​ขนาด : 70 กรัม
สครับสมุนไพร ชีวาโกร์
สรรพคุณ : ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไป ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง
วิธีใช้ : ใช้มือที่เปียกน้ำถูสครับตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้วลากตัวด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบ : เกลือแป้ง ผงสมุนไพร
​​ขนาด : 200 กรัม
ครีมกล้วยหอม ชีวาโกร์
สรรพคุณ : บำรุงผิวหนังที่แห้งแตกให้กลับมาเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น
วิธีใช้ : ทาบริเวณที่ผิวหนังแห้งแตก
ส่วนประกอบ : สารสกัดเปลือกกล้วยหอม วิตามินอี
​​ขนาด : 30 กรัม
โรลออน ชีวาโกร์
สรรพคุณ : ช่วยระงับกลิ่นกายได้ตลอดวัน
วิธีใช้ : คว่ำขวดลง แล้วทาบางๆ ใต้วงแขน
ส่วนประกอบ : สารส้มสะตุ มะขาม
​​ขนาด : 50 ml.
ครีมทาแก้โรคผิวหนัง (ครีมกะทิ) ชีวาโกร์
สรรพคุณ : บรรเทาอาการคัน เชื้อราปากแตก คันในร่มผ้า ฝ้า กระ หูด น้ำกัดเท้า กลากเกลื้อน แผลเรื้อรัง แผลเบาหวาน ส้นเท้าแตก
วิธีใช้ : ทาครีมหลังอาบน้ำ เช้า – เย็น หรือเมื่อมีอาการคัน
ส่วนประกอบ : หนอนตายหยาก เมล็ดลำโพง ยาฉุนเปลือกต้นเลี่ยน สำมะงา ไพล  ขมิ้นอ้อย กำมะถันเหลือง ยางสีเสียดเทศ ผิวมะกรูดสด เทียนดำ  การบูร กะทิ ขี้ผึ้งแท้
​​ขนาด : 50 กรัม
ยาหม่อง ชีวาโกร์
สรรพคุณ : บรรเทาอาการผื่นคัน พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ลมพิษ อาการเคล็ดขัดยอก
วิธีใช้ : ทาบางๆบนผิวหนัง ตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ส่วนประกอบ : เสลดพังพอน ชุมเห็ดเทศ สำมะงา
​​ขนาด : 20 กรัม
ยาแก้คัน (ยาน้ำทิงเจอร์) ชีวาโกร์
สรรพคุณ : แก้เริม งูสวัด ผิวหนังอักเสบ เช่น ไฟลามทุ่ง ยุงกัด แมลงสัตว์กัดต่อย เชื้อรา กลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า
วิธีใช้ : ทาบริเวณที่เป็น เช้า-เย็น
ส่วนประกอบ : สเลดพังพอน ทองพันชั่งและอื่นๆ
​​ขนาด : 50 ซีซี
ครีมลำไย (Longan Cream) ชีวาโกร์
สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเข่า ปวดเมื่อยตามร่างกาย
วิธีใช้ : ทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
ส่วนประกอบ : สารสกัดเมล็ดลำใย วิตามินอี
​​ขนาด : 50 กรัม
ยาหอมเทพจิตร ชีวาโกร์
สรรพคุณ : แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย บำรุงหัวใจ คลายความกังวล
วิธีใช้ : 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้ำอุ่นแล้วดื่ม
ส่วนประกอบ : เกสรทั้ง5 โกฐทั้ง9 เทียนทั้ง9 ผิวส้ม8ประการ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กาพลู และสมุนไพรอื่นๆ
​​ขนาด : 15 กรัม
ยาหอมนวโกฐ ชีวาโกร์
สรรพคุณ : แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ลมปลายไข้
วิธีใช้ : 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้ำอุ่นแล้วดื่ม
ส่วนประกอบ : โกฐทั้ง9 เทียนทั้ง9 เบญจกูล เกสรทั้ง5 สมุลแว้ง หญ้าตีนนก เปราะหอม และสมุนไพรอื่นๆ
​​ขนาด : 15 กรัม
ยาอมอินทจักร ชีวาโกร์
สรรพคุณ : แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียน อาเจียน บำรุงธาตุไฟ
วิธีใช้ : 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้ำอุ่นแล้วดื่ม
ส่วนประกอบ : โกฐทั้ง9 เทียนทั้ง5 รากย่านาง อบเชย สมุลแว้ง กฤษณา กระลำพัก บรเพ็ด และสมุนไพรอื่นๆ
​​ขนาด : 15 กรัม

การติดต่อสมาคม