ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 66 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และต้องการให้ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยขบวนการทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างทั่วถึง

Ayurvedic Association of Thailand (AAT) is one of the oldest associations in the Kingdom of Thailand that preserved and transferred the art and science of Thai traditional medicines from generation to generation, established since 1952 (B.E. 2495), acknowledged by the Ministry of Interior, the Kingdom of Thailand, and our academic curriculum was accredited by the Ministry of Health, the Kingdom of Thailand. Our main philosophy is that the art and science of Thai traditional medicines shall be all embracing, non-discriminative in terms of accessibilities and availability of the knowledge and receiving treatments.


วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

 1. ส่งเสริม พัฒนา วิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
 2. อบรมวิชาสาขาการแพทย์แผนไทย ทั้งในประเภท เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ รวมตลอดถึงการแพทย์ทางเลือก จรรยาแพทย์ เป็นต้น
 3. แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ในวิชาการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 4. ประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 5. ทำการบรรเทาทุกข์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลกำไร
 6. ร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข องค์กรการแพทย์แผนไทย และองค์กรการแพทย์ทางเลือกอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและประชาชน
 7. การกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ประชาชน และสังคม โดยทั่วไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

วิสัยทัศน์(Vision):

          “เราจะเป็นสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทยชั้นนำในด้านการแพทย์แผนไทย”

พันธกิจ (Mission):
          บริหารสมาคมฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลิตบุคคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย ที่มีคุณภาพตามกฏหมายแพทย์แผนไทย และให้บริการการรักษาที่มีคุณภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างเท่าเทียม


เป้าหมายระยะสั้น

 • พัฒนาการบริหารด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งบดุลอยู่ในภาวะที่สมดุล
 • ศึกษาแนวทางการเพิ่มช่องทางหารายได้และปรับลดรายจ่าย เพื่อการนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาในด้านอื่นเพิ่มเติม
 • ศึกษาและวางแนวทางในด้านความเหมาะสมของที่ตั้งสมาคมฯอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และคลีนิครักษา รวมไปถึงด้านการพัฒนาด้านเภสัชกรรมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนไปสู่อนาคตของการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน โดยการใช้สื่อดิจิตัลและเครือข่ายโซเชียล
 • เพิ่มความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันแพทย์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติทางคลีนิคให้มากขึ้นสำหรับการฝึกงานด้านแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาบุคคลากรด้านแพทย์แผนไทยของสมาคมฯ

เป้าหมายระยะกลาง

 • ส่งเสริม พัฒนา วิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
 • อบรมวิชาสาขาการแพทย์แผนไทย ทั้งในประเภท เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ รวมตลอดถึงการแพทย์ทางเลือก จรรยาแพทย์ เป็นต้น
 • แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ในวิชาการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 • ประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 • ทำการบรรเทาทุกข์ แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลกำไร อย่างเป็นรูปธรรม
 • ร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข องค์กรการแพทย์แผนไทย และองค์กรการแพทย์ทางเลือกอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและประชาชน ให้มากที่สุด

เป้าหมายระยะยาว

 • พัฒนาสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ THAILAND 4.00
 • เพิ่มช่องทางการหารายได้ โดยการเพิ่มช่องทางการผลิตบุคคลากร และ การรักษาด้านแพทย์แผนไทยไปสู่จังหวัดอื่นๆ และแหล่งวัตถุดิบด้านเภสัชกรรมไทย
 • เพิ่มการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม