ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคม

อาจารย์อนันต์ ห่อทองคำ
นายกสมาคม

พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์
อุปนายกฝ่ายบริหาร 

ดร.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ 

น.ส.ศิริพร ภิญโญสิริพันธุ์
เหรัญญิก 
นายชัยพนม หนูแก้ว
ภัณฑารักษ์ 
นายรัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล
บรรณารักษ์ 
รศ.ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์
ปฏิคม 
อาจารย์สุชาญ ชูสุวรรณ
กรรมการบริหาร 
นายภวัต ณรงค์ธนชิต
กรรมการบริหาร 
นายจิตเมตตา สุกก่ำ
กรรมการบริหาร 
นายศักดิ์ชัย บุญพรหมอ่อน
กรรมการบริหาร