Showing gallery: นักศึกษาเวชกรรมไทย ปี 3 ฝึกเวชปฏิบัติที่สมาคมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61

นักศึกษาเวชกรรมไทย ปี 3  ฝึกเวชปฏิบัติที่สมาคมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61