Showing gallery: นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี 1 ของสมาคมฯ ไปศึกษาดูงานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี 1 ของสมาคมฯ ไปศึกษาดูงานที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม โดยมี อ.สุชาญ ชูสุวรรณ กรรมการสมาคมฯ และพระวิทยากรนำชม สมุนไพร ฤาษีดัดตน และ ศิลาจารึก ตำยา _ตำรานวดไทย บริเวณศาลาราย วัดโพธิ์ ฯ ท่าเเตียน กทม.