Showing gallery: ทัศนศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 16 มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย นำโดย อ.จ.สุชาญ   ชูสุวรรณ    พานักศึกษาสาขาวิชาเภสัชกรรมไทยปี 1 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ และขอบคุณท่านวิทยากรและเจ้าหน้าที่วัดพระเชตุพนฯ