Showing gallery: นายกสมาคมฯ และเหรัญญิกร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคารสมุนไพร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ จันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 นายอนันต์  ห่อทองคำ( นายกสมาคมฯ) และนางสาวศิริพร   ภิญโญสิริพันธ์ุ (เหรัญญิก) ได้รับเชิญให้ร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคารสมุนไพร   พระพรหมเวที  (สุเทพ บุษบก) อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม